Privacy Policy

Synergie, een Europese vennootschap met een kapitaal van 121.810.000 euro, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres 11 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Parijs - Frankrijk, HR Parijs 329 925 010, verwerkt persoonsgegevens (zoals hieronder nader omschreven) in het kader van haar activiteiten, met inbegrip van persoonsgegevens van degenen die op de webpagina's van Synergie surfen.

Dit "Privacybeleid" heeft tot doel alle betrokken natuurlijke personen ("u, uw") in kennis te stellen van de wijze waarop Synergie uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en van de rechten waarover u beschikt om dit gebruik te controleren. Dit beleid heeft tevens tot doel de verplichtingen te beschrijven waartoe Synergie zich verbindt ter naleving van de beginselen van de Europese verordening nr. 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.

Dit beleid is niet van toepassing op websites van derden waar de websites van Synergie eventueel naar verwijzen.

Toepassingsgebied

Dit beleid zet de beginselen en richtlijnen uiteen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, inclusief de persoonsgegevens die verzameld worden op de websites van Synergie.

Synergie verzamelt persoonsgegevens die online (inclusief per e-mail), op papier of mondeling (tijdens persoonlijke of telefoongesprekken) verstrekt worden; dit beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking.

Onder het begrip persoonsgegevens (de "persoonsgegevens") wordt iedere informatie verstaan over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een "identificeerbare" persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de betreffende natuurlijke persoon.

Tijdens het gebruik van de website van Synergie, vallen de persoonsgegevens die u bereid bent ons te verstrekken onder de bepalingen van dit beleid en de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

Verzamelde gegevens

Algemeen

Om toegang te verkrijgen tot bepaalde functies van de sites en om u te begeleiden in het zoeken naar een baan, dient u aan Synergie bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De verzamelde persoonsgegevens kunnen onder andere bestaan uit uw naam en voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummers, login en wachtwoord, informatie over uw loopbaan, financiële informatie (bankgegevens), IP-adres en andere persoonsgegevens die relevant kunnen blijken voor de hierna uiteengezette doeleinden. De verzamelde persoonsgegevens zijn echter beperkt tot de strikt noodzakelijke gegevens voor de hieronder in artikel 4 uiteengezette doeleinden.

Het staat u vrij om al uw of een gedeelte van uw persoonsgegevens al dan niet te verstrekken. Er worden geen persoonsgegevens verzameld zonder dat u er doelbewust voor gekozen heeft die te verstrekken. Als u er echter voor kiest om deze niet te verstrekken, kan dit de uitvoering van de hieronder in artikel 4 uiteengezette doeleinden verhinderen en zouden bepaalde diensten en functies van de websites niet kunnen werken.

Gegevens van kinderen

De firma Synergie richt zich niet op een publiek van kinderen jonger dan 15 jaar en verzamelt derhalve geen persoonsgegevens van hen. Zo niet verbindt Synergie zich ertoe de toestemming te verkrijgen van degene die het ouderlijke gezag bekleedt voor de verwerking van die gegevens, om deze informatie te beschermen en te beschouwen als gevoelige gegevens.

Methode van verzameling en doeleinden

Zoals hierboven vermeld, verstrekt u uw persoonsgegevens op vrijwillige basis. Dit Privacybeleid is van toepassing, ongeacht de methode van verzameling (online, op papier of mondeling tijdens een persoonlijk of telefoongesprek). In geval van online verzameling wordt dit Privacybeleid weergegeven op de websites van Synergie en in geval van mondelinge verzameling of op papier wordt u in kennis gesteld van het bestaan van dit Privacybeleid.

De persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van bepaalde functies van de websites en voor de activiteiten van Synergie, te weten:

  • Het beheer van de wervingen
  • Het beheer van het carrièreverloop en van de opleidingen
  • Het beheer van de loonadministratie
  • Het beheer van de relaties met de klanten en de leveranciers
  • Voor marketing- of communicatiedoeleinden
  • Het beheer van de veiligheid van zaken en mensen
  • Het beheer van de communicatietools (vaste en mobiele telefoon, e-mail) en de informatiesystemen

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die opgeslagen en gebruikt worden om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over uw surfgedrag op de websites van Synergie te registreren.

Synergie kan "cookies" of andere technologieën gebruiken voor het verzamelen of opslaan van persoonsgegevens om de aan u verstrekte diensten te verbeteren.

U wordt gewaarschuwd telkens wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u dit wilt aanvaarden of weigeren. Door de websites te blijven gebruiken met kennis van bovenstaande informatie, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik door Synergie van dergelijke cookies.

U kunt ook uw browser instellen om cookies systematisch te weigeren. In dat geval echter zouden bepaalde functies en eigenschappen van de websites niet goed kunnen werken en kunt u wellicht geen toegang verkrijgen tot bepaalde diensten.

Verwerkings- en opslagvoorwaarden van persoonsgegevens

De "verwerking" van de persoonsgegevens omvat met name het gebruik, de opslag, de registratie, de doorzending, de aanpassing, het delen en de vernietiging van de persoonsgegevens, naargelang de omstandigheden of de wettelijke voorschriften.

Alle verzamelde persoonsgegevens worden gedurende een beperkte termijn bewaard naargelang het doeleinde van de verwerking en uitsluitend gedurende de door de wet voorgeschreven termijn.

Links naar websites die niet door Synergie beheerd worden

De websites van Synergie kunnen u via hypertekstlinks doorverwijzen naar andere websites. Deze andere sites waar onze site naar verwijst, kunnen u extra relevante informatie verstrekken. In geen geval kan Synergie aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites waarvan zij niet de uitgever is en de gebruiker erkent dan ook dat deze sites en diensten van derden of partners volstrekt onafhankelijk zijn van Synergie. De voorgestelde doorverwijzing naar een derde site behelst geen aanbeveling en Synergie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de betreffende sites.

Doorgifte van gegevens

In geval van toegang tot de websites vanuit een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie en waarvan de wetgeving inzake de verzameling, het gebruik en de doorgifte van gegevens afwijkt van de Europese wetgeving, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens doorgegeven worden naar de Europese Unie in het kader van uw navigatie op de websites.

Als Synergie mocht vernemen dat een derde persoonsgegevens gebruikt of verstrekt zonder naleving van dit Privacybeleid of in strijd met de toepasselijke wetgeving, zal Synergie alle redelijke maatregelen treffen om een dergelijk gebruik of een dergelijke doorgifte te voorkomen of te staken.

Synergie kan ook uw persoonsgegevens doorgeven aan derden (niet limitatieve opsomming):

  1. als Synergie meent dat een dergelijke doorgifte nodig is om technische redenen (bijvoorbeeld voor de hosting van websites)
  2. of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld op vraag van RSZ, belastingdienst, sociale inspectie, politie, schuldeisers...)
  3. of om toekomstige of effectieve tewerkstelling mogelijk te maken bij klanten (bijvoorbeeld aan de klant zelf, aan een ander uitzendkantoor waarmee Synergie een samenwerkingsverband heeft bij een gemeenschappelijke klant, ...)

Deze doorgiften kunnen plaatsvinden via Internet, per post, per fax of via iedere andere methode die Synergie geschikt acht en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en gegevenswissing

Synergie past speciale beschermingsmaatregelen toe van de persoonsgegevens om erop toe te zien dat de persoonsgegevens gebruikt worden voor hogergenoemde doeleinden en om de juistheid en actualiteit daarvan te garanderen.

U beschikt over een recht op inzage van uw persoonsgegevens die opgeslagen worden door Synergie. Daarnaast beschikt u over een recht op rectificatie, actualisering, overdraagbaarheid of wissing van uw persoonsgegevens. Bovendien beschikt u over een recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt uw recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid of wissing uitoefenen door een brief te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming (FGB) van Synergie of via het online formulier.

Onlineformulier: Aanvraag rechten ivm privacy

Postadres: Desguinlei 88-90, 2018 Antwerpen, België

E-mailadres: [email protected]

Veiligheid en ontvangers van de gegevens

Synergie ziet toe op de bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens die u bereid bent haar te verstrekken, om de vertrouwelijkheid daarvan te garanderen en te voorkomen dat deze gegevens vervormd, beschadigd, vernietigd of aan onbevoegde derden verstrekt worden.

Synergie verbindt zich tot naleving van de beginselen van Privacy door standaardinstelling en Privacy door ontwerp en heeft hiertoe fysieke, elektronische en organisatorische maatregelen genomen ter preventie van eventueel verlies, oneigenlijk gebruik, ongeoorloofde toegang of verstrekking, aantasting of vernietiging van deze persoonsgegevens. Ondanks alle inspanningen van Synergie om uw persoonsgegevens te beschermen, kan Synergie echter niet de onfeilbaarheid garanderen van deze veiligheidsmaatregelen vanwege de onvermijdelijke risico's die zich voordoen tijdens de verwerking van de persoonsgegevens.

Omdat alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang daartoe beperkt tot de medewerkers en dienstverleners van Synergie die deze gegevens nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun taken.

Oplossing van conflicten

Hoewel Synergie redelijke maatregelen genomen heeft om de persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele technologie voor de verzending of opslag van gegevens volstrekt onfeilbaar

Desalniettemin hecht Synergie er sterk aan om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Mocht u van mening zijn dat de veiligheid van uw persoonsgegevens in het gedrang gekomen is of dat uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt werden, verzoeken wij u contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FGB) van Synergie.

Contact

Voor vragen over dit Privacybeleid kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming (FGB) van Synergie of gebruikmaken van het online formulier (zie artikel 9 hierboven).

Datum van inwerkingtreding en herziening van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan bijgewerkt worden naargelang de behoeften van Synergie en de omstandigheden of als dit wettelijk vereist is.

Dit Privacybeleid treedt in werking op 25 mei 2018.