ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITES (AGV)

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever van de sites:

SYNERGIE BELGIUM nv

Hoofdkantoor: Desguinlei 88-90, 2018 Antwerpen

Verantwoordelijke uitgever: De heer Tom Vanoirbeek

Telefoon: +32 (0)3 293 21 24

Hierna Synergie genoemd.

INLEIDING:

De firma SYNERGIE is een HR bedrijf dat zich met name richt op uitzendwerk, werving & selectie, opleiding en advies in arbeidszaken. Zij beschikt hiertoe over technische middelen, vaardigheden en bronnen die de Gebruiker in staat stellen toegang te verkrijgen tot haar diensten, inclusief via de sites waarvan het gebruik geregeld wordt door onderhavige AGVsites.

ARTIKEL 1- DEFINITIES:

"Algemene Gebruiksvoorwaarden of AGV" duidt op de bepalingen zoals beschreven in onderhavig document, die de toegang tot en het gebruik van de Sites en de Diensten daarvan regelen.

"Gegevens" duidt op alle door de Gebruiker verstrekte gegevens, hetzij door zijn bezoek aan de Sites of tijdens zijn inschrijving als Kandidaat, evenals alle automatisch verzamelde gegevens via de Sites tijdens het bezoek daaraan en die gebruikt worden voor de verbetering van de Sites.

"Sites" duidt op de volgende websitessites:

 • synergiejobs.be
 • synergiecareers.be
 • synergieconstruct.be
 • werkenbijsynergie.be
 • travaillerchezsynergie.be
 • sandyou.be

"Diensten" duidt op alle diensten die geboden worden door SYNERGIE op haar sites, rechtstreeks of via de portal van een partner.

"Gebruiker" duidt op iedere natuurlijke of rechtspersoon die de sitessites bezoekt, evenals alle pagina's van genoemde Sites, rechtstreeks of via de portal van een partner.

"Kandidaat": Een gebruiker die het inschrijfformulier op de sites ingevuld en bevestigd heeft en/of abonnees van portals van partners.

ARTIKEL 2: DOEL

2.1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de gebruiksmodaliteiten en -voorwaarden te beschrijven van de sites en de op de sites beschikbare Diensten die SYNERGIE de Gebruikers ter beschikking stelt, evenals de relaties tussen SYNERGIE en de Gebruikers.

IEDERE VERBINDING MET DE SITES BEHELST AUTOMATISCH DE VOLLEDIGE AANVAARDING ZONDER VOORBEHOUD VAN ONDERHAVIGE AGV DOOR DE GEBRUIKER.

De toepasselijke AGV zijn die welke van kracht zijn op het moment waarop de Gebruiker inlogt op de Sites. Derhalve wordt de Gebruiker aanbevolen om kennis te nemen van de AGV, telkens wanneer hij de Sites bezoekt.

Deze AGV kunnen zo vaak als nodig door SYNERGIE gewijzigd worden. In dat geval verklaart de Gebruiker dat zijn gebruik van de Sites na wijziging van de AGV automatisch zijn aanvaarding behelst van de aldus gewijzigde AGV.

2.2. Als een Gebruiker de Sites gebruikt namens een entiteit (bijv. vereniging, vennootschap, stichting), garandeert hij over alle bevoegdheden te beschikken om de AGV te aanvaarden namens de entiteit waarvoor hij de Sites gebruikt. In dat geval behelst zijn gebruik van de Sites tevens de aanvaarding zonder voorbehoud van de AGV door de betreffende entiteit.

2.3. SYNERGIE oefent haar activiteiten uit overeenkomstig de beroepsregels van haar sector, evenals de constitutionele, wettelijke en reglementaire non-discriminatiebeginselen. Daarom verwijst op deze Sites de mannelijk vorm evenzeer naar de vrouwelijke vorm.

ARTIKEL 3 – BESCHRIJVING VAN DE SITES:

De Sites bieden toegang tot diverse door SYNERGIE aangeboden Diensten, zoals vacatures en informatie over arbeid en werkgelegenheid, uiteenlopend van arbeidsovereenkomsten of diversiteit op het werk. Op de Sites kan eveneens een Kandidaat-account aangemaakt worden, zodat men toegang kan verkrijgen tot Diensten die voorbehouden zijn aan Kandidaten.

De toegang tot de Sites is gratis en de Gebruikers kunnen toegang verkrijgen tot algemene informatie over SYNERGIE.

De toegang tot bepaalde door de Sites geboden Diensten kan echter onderworpen zijn aan een voorafgaande inschrijving door de Gebruiker, zijn legitimatie en het gebruik van een Kandidaat-account (hierna "Kandidaat-account" genoemd).

Dit Kandidaat-account stelt de Gebruikers die Kandidaat willen worden in staat hun sollicitatie en CV naar ondernemingen te sturen en om job-alerts te ontvangen over interessante vacatures. Om gebruik te maken van de Diensten van deze rubriek, dient de Gebruiker een Kandidaat-account te openen (hierna "Kandidaat-account" genoemd).

ARTIKEL 4 – AANMAKEN VAN EEN KANDIDAAT-ACCOUNT:

De Sites stellen de Gebruikers in staat een Kandidaat--account aan te maken waarop iedere Gebruiker de hem ter beschikking gestelde ruimte kan invullen en die hem met name in staat stellen zijn sollicitaties te beheren en zijn CV te verzenden aan SYNERGIE zodat zij deze aan mogelijke wervers kan doorsturen.

Hiertoe dient de Gebruiker:

 • Een natuurlijke persoon te zijn,
 • Zijn inschrijfformulier van de Kandidaat-account in te vullen en alle verplichte gegevens te verstrekken die vermeld en hem gevaagd worden.

Als een van deze voorwaarden niet vervuld is, kan de Gebruiker de opening van de Kandidaat-account geweigerd worden.

Een account wordt automatisch aangemaakt bij het solliciteren of registreren via de sites.

De Kandidaat kan te allen tijde om de sluiting van zijn account vragen volgens de modaliteiten van artikel 6.4.

ARTIKEL 5 – VERZENDING VAN PERSONEELSAANVRAGEN AAN SYNERGIE:

De Sites stellen de Gebruikers die naar werknemers zoeken in staat hun personeelsaanvragen naar SYNERGIE te sturen via een online formulier, zodat SYNERGIE deze personeelsaanvraag of vacature kan verspreiden onder haar agentschappen en kandidaten.

Hiertoe dient de Gebruiker:

 • Een natuurlijke -en of rechtspersoon te zijn,
 • Door de onderneming bevoegd te zijn om het formulier inzake de personeelsaanvraag te verzenden.

Zo niet kan de naar de Sites toegezonden personeelsaanvraag niet door SYNERGIE in behandeling genomen worden.

ARTIKEL 6 – PERSOONSGEGEVENS:

SYNERGIE neemt de wetgeving in acht die van toepassing is op de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers en met name de (EU) Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of "AVG").

6.1 Verzamelde gegevens:

De gegevens die SYNERGIE over de Gebruikers kan verzamelen zijn de volgende:

 • Verzamelde gegevens tijdens de aanmaak van een Kandidaat-account:
 • De gegevens zijn de volgende: de naam en voornaam van de Gebruiker, diens titel, zijn persoonlijke adres, zijn geboortedatum, zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer, zijn CV en de daarop vermelde beroepsgegevens. Sommige van deze gegevens zijn verplicht en worden met een sterretje aangeduid. Als de Gebruiker deze gegevens niet verstrekt, kan hij geen toegang verkrijgen tot de Diensten.
 • Verzamelde gegevens tijdens de verzending van een personeelsaanvraag:
 • De verzamelde gegevens zijn de volgende: Naam, voornaam, functie, telefoon, e-mailadres. Sommige van deze gegevens zijn verplicht en worden met een sterretje aangeduid. Als de Gebruiker deze gegevens niet verstrekt, kan hij geen toegang verkrijgen tot de Diensten.
 • Verzamelde verbindingsgegevens tijdens het inloggen en het gebruik van de Sites.

6.2 Doeleinden van de gegevensverwerking:

Deze Gegevens dienen verwerkt te worden om de Gebruikers in staat te stellen:

 • in te loggen op en gebruik te maken van de Sites en antwoord te verkrijgen op naar SYNERGIE toegestuurde vragen,
 • en, wat betreft Gebruikers die Kandidaat zijn:
  • hun Kandidaat-account aan te maken en te beheren en de hen geboden diensten te gebruiken en met name om job-alerts te ontvangen, hun sollicitaties voor op de Sites beschikbare vacatures te beheren en berichten te ontvangen over de status van de vacatures waarop de Kandidaat gesolliciteerd heeft, uitnodigingen voor uit te voeren tests, ...
  • om in te schijven op de job-alerts van de Sites

De gevraagde en op de Sites verzamelde gegevens hebben de werving van Kandidaten tot doel.

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor SYNERGIE en de ondernemingen die belangstelling hebben voor het profiel van de Kandidaten. De verbindingsgegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden met betrekking tot de raadpleging van de pagina's van de Sites en het verkeer dat het genereert.

6.3 Opslagtermijn van de gegevens:

De Gegevens van de Gebruikers worden door SYNERGIE bewaard zolang dit nodig is voor het gebruik van hun Kandidaat-account en/of abonnement op de Diensten die hen door SYNERGIE ter beschikking gesteld worden.

6.4 Rechten van de Gebruikers inzake de gegevens:

Iedere Gebruiker die een Kandidaat-account aangemaakt heeft, beschikt over een recht op inzage, overdraagbaarheid, rectificatie en verwijdering van zijn Gegevens, krachtens de bepalingen van de (EU) Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hij kan zijn gegevens inzien en wijzigen via het formulier dat beschikbaar is op de websites: https://www2.synergiejobs.be/nl/aanvraag-rechten

6.5 Cookies

SYNERGIE kan het wenselijk achten om een cookie op te slaan in de computer van de Gebruiker om het surfen op de Sites te vereenvoudigen en te verbeteren. Hiertoe verzamelt het cookie surfgegevens van de computer van de Gebruiker.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies op zijn computer te aanvaarden of te weigeren door de surfinstellingen van zijn browser te wijzigen, waarbij opgemerkt zij dat de weigering van cookies soms de toegang tot alle of een gedeelte van de functies van de Sites kan blokkeren.

Nadere informatie over het gebruik van cookies is verkrijgbaar bij de uitgevers van de navigatiesoftware.

ARTIKEL 7 – VERKLARINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER:

7.1 Door in te loggen op de Sites, verklaart de Gebruiker:

 • Kennis genomen te hebben van de principes die ten grondslag liggen aan de werking van het Internet en de kenmerken en beperkingen daarvan te aanvaarden;
 • Kennis genomen te hebben van het feit dat SYNERGIE geen enkele controle kan uitoefenen op de aard en de kenmerken van gegevens die toegankelijk zijn op het Internet en dat SYNERGIE derhalve geen enkele aansprakelijkheid kan dragen die direct of indirect uit deze gegevens voort mocht vloeien;
 • Kennis genomen te hebben van het feit dat gegevens die op het Internet circuleren niet volledig beschermd kunnen worden tegen eventueel misbruik daarvan en dat hieruit voortvloeit dat iedere verstrekking plaatsvindt op risico van de Gebruiker. SYNERGIE neemt namelijk gepaste technische maatregelen die ontworpen zijn voor de bescherming van de gegevens tegen ieder onopzettelijk verlies of ongeoorloofde toegang of verspreiding.
 • Het Internet blijft echter een open systeem en SYNERGIE kan niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen niet kunnen omzeilen om zich toegang te verschaffen tot de gegevens;
 • Kennis genomen te hebben van het feit dat door derden virussen op het Internet verspreid kunnen worden en dat het derhalve onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt om alle gepaste maatregelen te treffen om de op zijn computerapparatuur opgeslagen gegevens te beschermen; overigens verbindt de Gebruiker zich ertoe geen documenten op te slaan die virussen bevatten;

Door gebruik te maken van de Sites, draagt de Gebruiker de risico's ten aanzien van de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens.

7.2 Wanneer de Gebruiker elementen en gegevens (bijv. gegevens over de Gebruiker, diens CV, enz.) opslaat, verstrekt, ter beschikking stelt aan SYNERGIE, andere Gebruikers en partners van SYNERGIE, verbindt hij zich ertoe dat deze:

 • Niet strijdig zijn met of inbreuk maken op de van krachten zijnde voorschriften en wetten,
 • Geen virussen bevatten of programma's die afbreuk zouden kunnen doen aan de goede werking van de Sites of deze zouden kunnen beschadigen,
 • Geen inbreuk maken op de rechten van derden,
 • Niet misleidend, onjuist of bedrieglijk zijn,
 • Geen lasterende, beledigende, gewelddadige elementen bevatten, niet aansporen tot etnische of rassenhaat, geen inbreuk kunnen maken op de mens en de menselijke waardigheid, noch op de bescherming van minderjarigen,
 • Geen inbreuk maken op het imago van SYNERGIE.

7.3 De Gebruiker vrijwaart SYNERGIE en haar partners tegen iedere aansprakelijkheidsstelling of rechtsvordering van derden en de eventuele financiële gevolgen daarvan, die mochten ontstaan uit het gebruik van de Sites door de Gebruiker of uit de schending door de Gebruiker van deze AGV of van kracht zijnde reglementaire voorschriften.

7.4 De Gebruiker dient toe te zien op naleving van de werking van de Sites en de toegepaste technische maatregelen voor de veiligheid van de Sites en de toegang tot de Sites. Wat dit betreft weerhoudt iedere Gebruiker zich ervan hardware of software te gebruiken die de werking van de Diensten en van de Sites zouden kunnen veranderen, belemmeren of vervormen.

Iedere schending van deze verplichting kan leiden tot zowel civiele als strafrechtelijke sancties. Daarnaast behoudt SYNERGIE zich het recht voor het account van de Gebruiker die frauduleus of onrechtmatig gebruik maakt van zijn account of die onderhavige AGV niet naleeft onverwijld te verwijderen of uit te schakelen.

ARTIKEL 8 - TOEGANG TOT DE SITES:

SYNERGIE zet zich ervoor in om 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot de Sites mogelijk te maken, behoudens in gevallen van overmacht, waaronder met name maar niet uitsluitend sociale conflicten, tussenkomst van civiele of militaire autoriteiten, natuurrampen, brand, waterschade, onderbreking van het telecommunicatienet of van het stroomnet en eveneens onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudswerkzaamheden of updates van de Sites, zonder dat deze onderbrekingen voor de Gebruiker recht op vergoeding kunnen bieden.

Zo ook stemt de Gebruiker ermee in dat SYNERGIE te allen tijde en zonder voorafgaand bericht genoodzaakt kan zijn de Sites en alle of een gedeelte van haar Diensten te onderbreken.

SYNERGIE kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval het niet mogelijk blijkt zich toegang tot de Sites te verschaffen en/of de Diensten te gebruiken en de Gebruikers zien dan ook af van iedere claim of vordering ter zake.

ARTIKEL 9- KANDIDAAT-ACCOUNT EN LOGIN-CODES:

De Gebruiker is zelf aansprakelijk voor het gebruik en de geheimhouding van zijn login-codes en wachtwoorden in verband met zijn Kandidaat-account. Hij verbindt zich er derhalve toe om alle maatregelen te nemen om deze volstrekt veilig te bewaren, geheim te houden en niet aan derden te verstrekken in welke vorm en om welke reden ook.

Derhalve erkent de Gebruiker dat hij zelf als enige aansprakelijk is jegens SYNERGIE voor alle vanuit zijn account uitgevoerde acties. In geval van verlies of diefstal van een of meerdere login-codes is de Gebruiker zelf aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien en dient hij SYNERGIE daar zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen, hetzij door een e-mail te sturen naar: [email protected]

ARTIKEL 10 - HYPERTEKSTLINKS:

De Sites kan de Gebruiker en/of Kandidaat uitnodigen om via hypertekstlinks andere websites te bezoeken. De Sites verwijzen naar deze websites omdat het van oordeel is dat deze nadere informatie kunnen verstrekken. In geen geval kan SYNERGIE aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites waar zij niet de uitgever van is en de Gebruiker erkent dat deze websites en diensten van derden of partners geheel onafhankelijk zijn van SYNERGIE. De voorgestelde doorverwijzing naar een derde website geldt niet als aanbeveling en SYNERGIE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de op de betreffende websites aangeboden inhoud.

ARTIKEL 11- INTELLECTUELE EIGENDOM:

11.1 Algemene bepalingen:

De Sites vormen een onlosmakelijk geheel. De hierop vermelde informatie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, noch om welke reden ook aan derden verstrekt worden. Alle gegevens (teksten, geluid of beeld) die zich op de pagina's van de Sites bevinden, zijn de exclusieve eigendom van SYNERGIE.

Iedere reproductie, weergave of verspreiding voor andere dan persoonlijke doeleinden van de gehele of een gedeelte van de inhoud van deze websites op welke drager of door welk procedé ook, is verboden. Niet naleving van dit verbod vormt met name een inbreuk op de wet betreffende de intellectuele eigendom waarvoor de overtreder civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden.

11.2 Credits Foto's:

Alle rechten met betrekking tot de op deze Sites afgebeelde foto's zijn voorbehouden.

11.3 Merken:

Het is ten strengste verboden het merk "SYNERGIE" en/of haar logo, alleen of in combinatie, om welke reden ook te gebruiken of te reproduceren, waaronder met name voor reclamedoeleinden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van SYNERGIE.

ARTIKEL 12- AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING:

De inhoud die vermeld wordt op de Sites wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en de Diensten en de Sites worden als zodanig verstrekt. SYNERGIE kan op generlei wijze hiervoor aansprakelijk gesteld worden, die geen enkele expliciete of impliciete garantie vertrekt en geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van deze informatie, Diensten of Sites.

De Gebruiker erkent dat SYNERGIE, noch een van haar filialen, noch leden van het netwerk van SYNERGIE aansprakelijk gesteld kunnen worden voor directe of indirecte schade, en met name materiële schade, immateriële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade, voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid om toegang te verkrijgen tot of het gebruik van de Sites of daarmee verbonden sites of, met name, als gevolg van de onderbreking, opschorting, wijziging of opheffing van de Sites of een van de elementen daarvan.

Verder kan SYNERGIE op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden in geval de Sites niet beschikbaar zijn, met name tijdens onderhoudswerkzaamheden of wegens overmacht.

Daarnaast kan SYNERGIE niet garanderen dat de op de Sites verstrekte informatie volledig, actueel en relevant is, met name het bestaan of de beschikbaarheid van enige op deze Sites vermelde vacature, noch de definitieve voorwaarden of looptijd daarvan. SYNERGIE biedt geen garantie dat een werkgever of klant een gesprek zal voorstellen, noch een Gebruiker zal aannemen, noch dat de Gebruiker beschikbaar is of zal voldoen aan de behoeften van een werkgever of een klant.

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat SYNERGIE alle inlichtingen zal verstrekken ter vaststelling of ter bevordering van de vaststelling van de identiteit van eenieder die zich schuldig gemaakt heeft aan een inbreuk op de wetgeving of op de rechten van SYNERGIE of een derde op verzoek van een autoriteit of rechtsmacht, zoals IP-adressen en inlogtijden.

In geval SYNERGIE voor de rechtbank aansprakelijk gesteld mocht worden wegens niet-naleving door een Gebruiker van zijn verplichtingen, kan SYNERGIE laatstgenoemde in vrijwaring oproepen. De Gebruiker erkent dat hij zelf en alleen aansprakelijk is voor het gebruik van de Sites, de gegevens en Diensten die via de Sites aangeboden worden.

ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJK RECHT:

ZOWEL DEZE SITES EN DE DIENSTEN, ALS DE GEBRUIKSMODALITEITEN EN -VOORWAARDEN DAARVAN VALLEN ONDER HET BELGISCH RECHT, ONGEACHT DE PLAATS VAN GEBRUIK.

Mocht een van de bepalingen van deze AGV nietig of niet van toepassing geacht worden door enige autoriteit of rechtsmacht, zal deze als ongeschreven beschouwd worden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen die van kracht blijven.

ARTIKEL 14 - BEVOEGDE RECHTBANK:

DOOR DEZE SITES TE GEBRUIKEN, AANVAARDT DE GEBRUIKER ONDERHAVIGE AGV. IEDER GESCHIL INZAKE HET GEBRUIK VAN DEZE SITES EN DIENSTEN DIE OP DE SITES AANGEBODEN WORDEN OF DE VERSPREIDING VAN INFORMATIE VIA DE SITES, VALT UITSLUITEND ONDER DE BEVOEGDHEID VAN DE BEVOEGDE RECHTBANK TE ANTWERPEN, ONDER TOEPASSING VAN DE BELGISCHE WET, OOK ALS ER MEERDERE VERWEERDERS ZIJN OF IN GEVAL VAN OPROEPING IN VRIJWARING.