Commerciële algemene voorwaarden

Deze bepalingen maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Synergie en haar verschillende vennootschappen, hierna genoemd Synergie.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Synergie Belgium NV en Synergie Services NV

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, namelijk de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de Nationale Arbeidsraad en van het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (PC 322), evenals de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken.
 2. De uitzendkrachten van Synergie worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden die bij de aanvraag worden overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de gebruiker en Synergie en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden - en in het bijzonder artikel 23 - gelden eveneens zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan Synergie en Synergie kandidaten voorstelt aan de gebruiker.
 4. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze afwijking schriftelijk wordt overeengekomen.
 5. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Synergie nv bevoegd.
 6. In het kader van hun contractuele relatie verbinden de partijen zich ertoe zich te houden aan de van kracht zijnde voorschriften die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens ("persoonsgegevens"), en met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016, met ingang van 25 mei 2018 ("Verordening 2016/679"), evenals de gerelateerde en daaropvolgende teksten. In het kader van dit contract wordt SYNERGIE beschouwd als de verantwoordelijke verwerker in de zin van artikel 4.7 van bovengenoemde verordening. De persoonlijke gegevens die u van Synergie kan ontvangen, zijn beperkt tot de uitvoering van dit contract, namelijk enkel die gegevens die nodig zijn voor het administratieve beheer van de uitzendkrachten. Behalve in het geval van een wettelijke uitzondering, is de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens verboden. Om deze reden kunnen medische of strafrechtelijke gegevens niet aan klanten worden doorgegeven. De uitwisseling van een registratienummer is ook niet toegestaan door de wet.

Rechten en plichten gebruiker

 1. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14 juli 1999 mag Synergie de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen. Bijgevolg mag de gebruiker in zijn aanvraag alleen functierelevante criteria formuleren.
 2. De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk mee te delen aan Synergie. Dat houdt in dat de gebruiker onder meer de volgende gegevens aan Synergie meedeelt:
  • het motief om een beroep te doen op uitzendarbeid en het al dan niet aanwezig zijn van een vakbondsvertegenwoordiging;
  • de loonvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsvoorwaarden;
  • de activiteiten, de werkpost en eventuele werkpostfiche, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid;
  • een eventueel arbeidsongeval;
  • de werking van dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht;
  • de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten;
  • de niet-hernieuwing van een opdracht.
 3. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten die daardoor veroorzaakt worden, geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
 4. De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van redenen en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die redenen zorgt hij, in de door de wet bepaalde gevallen, voor de nodige toestemmingen en mededelingen in verband met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Bij gebruik van het motief “instroom” zal de gebruiker maximaal 3 uitzendkrachten onder dit motief inzetten voor dezelfde vacante werkpost. In het kader van opéénvolgende dagcontracten garandeert de gebruiker dat dit verantwoord wordt ingevolge de nood aan flexibiliteit eigen aan zijn onderneming. De wettelijke sancties die desgevallend bij gebreke aan verantwoording ten laste van het uitzendkantoor worden gelegd, zullen aan de gebruiker doorgerekend worden aan dezelfde facturatievoorwaarden als deze die van kracht waren tijdens de terbeschikkingstelling.
 5. Het uitzendbureau is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendkrachten.
 6. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van Synergie in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker Synergie hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Synergie aan de gebruiker.
 7. Tijdens de duur van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker draagt de gebruiker, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, zorg voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van terbeschikkingstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagswerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk, enz.
 8. De burgerlijke aansprakelijkheid, bepaald in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek, berust bij de gebruiker. De gebruiker is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. Het opnemen van een ‘clausule uitzendarbeid’ in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. Synergie is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn terbeschikkingstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van Synergie is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen die aan de uitzendkracht toevertrouwd worden.
 9. Synergie is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan. Bovendien moet het terugvorderen van kosten die voortvloeien uit onder meer het gebruik van telefoon voor privé-doeleinden, het gebruik van maaltijden in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen, enz. zonder de bemiddeling van Synergie gedaan worden.
 10. Synergie is gebonden door een middelenverbintenis en kiest de uitzendkracht naar de normen van een goed huisvader, op basis van de door de gebruiker meegedeelde kwalificaties. Indien er een beroep wordt gedaan op een subcontractor voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, worden deze uitzendkrachten finaal gescreend door Synergie, opdat de kwalitatieve normen die met de gebruiker zijn vastgelegd, gewaarborgd worden. Indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert, dan kan de aansprakelijkheid van Synergie nooit ingeroepen worden. Hoewel Synergie de nodige zorg besteedt aan de selectie van de uitzendkrachten, is de gebruiker die vaststelt dat de uitzendkracht niet voldoet aan de door hem gevraagde functiekwalificatie, ertoe gehouden Synergie hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, in ieder geval in de loop van de eerste arbeidsdag, en moet hij de werkzaamheden van deze uitzendkracht beëindigen. De gebruiker verbindt er zich toe zijn besluit aan Synergie per aangetekend schrijven te bevestigen.
 11. Overeenkomstig art. 17 van de wet van 24 juli 1987 wordt de gebruiker verzocht binnen zeven werkdagen vanaf het begin van de terbeschikkingstelling één exemplaar van de overeenkomst aan Synergie te doen toekomen.
 12. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Synergie het recht, zonder dat het aangesproken kan worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken.

Rechten en plichten ten opzichte van uitzendkracht

 1. De uitzendkracht is door middel van een arbeidsovereenkomst verbonden met Synergie en hij blijft dus te allen tijde een loontrekkende van Synergie die onder het gezag en toezicht van de gebruiker ressorteert. Alhoewel de uitzendkracht onderworpen blijft aan de regelingen die de relaties tussen Synergie als werkgever, en de uitzendkracht als werknemer bepalen, moet de uitzendkracht zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de opdracht die hem werd toevertrouwd, uitsluitend richten naar de richtlijnen van de gebruiker bij wie hij deze opdracht uitvoert.
 2. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst genomen zouden worden. Op basis van artikel 7 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan Synergie. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten die daardoor veroorzaakt worden, geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
 3. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en -hygiëne. De uitzendkracht mag slechts de werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico- evaluatie. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 december 2010 dient de gebruiker, in de vastgestelde gevallen, de werkpostfiche in te vullen en nog voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan Synergie te bezorgen. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de gebruiker het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De gebruiker draagt (conform artikel 11, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 15 december 2010) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met Synergie werd afgesloten. De gebruiker mag de uitzendkracht dus alleen de taak opleggen waarvoor hij ter beschikking werd gesteld. Tenzij anders overeengekomen verricht de uitzendkracht geen werkzaamheden die geregeld worden door een bijzondere beschermingsreglementering, zoals ongezond, gevaarlijk, ondergronds werk en werkzaamheden op hoogte. Tenzij anders overeengekomen krijgt de uitzendkracht geen opdracht voor werk in het buitenland. Overeenkomstig art. 2 en 4 van de CAO van 8 september 1993 organiseert de gebruiker op het ogenblik dat de uitzendkracht zijn opdracht aanvat, de introductie en de aanpassing van de nieuwe uitzendkrachten in de onderneming en houdt hij rekening met deze uitzendkrachten bij de vaststelling van de aan te wenden middelen om de introductie in de onderneming te bevorderen.
 4. In geval van een arbeidsongeval van een uitzendkracht moet de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen en na het verlenen van de eerste hulp en de eventuele overbrenging naar een geneesheer of verzorgingsinstelling, onmiddellijk Synergie inlichten en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsmelding. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. De gebruiker bezorgt Synergie de nodige ingevulde en ondertekende werkpostfiches voor aanvang van tewerkstelling van de uitzendkracht. Wanneer een uitzendkracht van Synergie betrokken wordt bij een arbeidsongeval, dan zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk Synergie verwittigen en door middel van het ter beschikking gestelde formulier de nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Conform art. 94 ter, § 1 van de Welzijnswet van 04/08/1996, onderzoekt de preventieadviseur van de gebruiker elk ernstig ongeval overkomen aan de uitzendkracht. Conform hetzelfde artikel § 2 neemt de preventieadviseur van de gebruiker contact op met de preventiedeskundige van Synergie, waarbij deze laatste zijn medewerking verleent aan het onderzoek en waarbij maatregelen worden besproken teneinde gelijkaardige ongevallen met uitzendkrachten in de toekomst te vermijden. De preventieadviseur van de gebruiker maakt het omstandig verslag op. De respectievelijke maatregelen die op basis van dit verslag door de gebruiker en Synergie zullen worden genomen, worden door hen aangebracht en ondertekend op het verslag dat finaal door de gebruiker naar de Federale Inspectiedienst wordt opgestuurd, en dit binnen de 10 dagen na het ongeval. De gebruiker verklaart hiermee op de hoogte te zijn van het K.B. van 25 april 2007 betreffende het onthaal en de begeleiding van medewerkers met betrekking tot het welzijn op het werk. In concreto betekent dit dat de gebruiker instaat voor het onthaal en de begeleiding van nieuwe uitzendkrachten.

Prestaties

 1. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekende klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hiervan kan de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van Synergie inroepen en factureert Synergie de werkelijk door de uitzendkracht gewerkte uren, met als minimum de contractueel overeengekomen werkuren, aan de gebruiker. Bij een voortgezette terbeschikkingstelling, ononderbroken en aansluitend bij het voorgaande contract, op een of meerdere aansluitende dagen, zaterdag en zondag inbegrepen, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden, wordt het voornoemde contract verlengd met deze dag(en) van terbeschikkingstelling, op voorwaarde dat de gebruiker daags voor deze voortgezette terbeschikkingstelling voor 17.00 uur schriftelijk Synergie inlicht.
 2. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven gewerkte uren en de uitvoering van de werkzaamheden die door de uitzendkracht verricht werden. Deze ondertekening vindt onverwijld plaats na afloop van de gewerkte uren, die beschreven worden op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door Synergie geenszins in de weg staat. De gebruiker kan de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische verwerking van gewerkte uren gaat de gebruiker steeds akkoord met de gegevens van de gewerkte uren zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan Synergie, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

Facturatie

 1. De facturatie geschiedt op basis van de gewerkte uren zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behalve wanneer er minder uren gewerkt werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendkracht en indien voldaan werd aan de informatieverplichting die bepaald wordt in artikel 7 van deze voorwaarden. Bij gebrek aan door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten wordt de facturatie uitgevoerd op basis van de werkelijk door de uitzendkracht gewerkte uren, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren. In dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de uitzendkracht ook recht op heeft, eveneens beschouwd als gewerkte uren en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker. Deze aanvankelijke factuurprijs wordt verhoogd met de overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief. Deze coëfficiënt en/of dit tarief worden door Synergie eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte werkgeversbijdragen evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkosten bepalen. Dit tarief wordt eveneens door Synergie eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht als gevolg van de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker. De facturatie geschiedt met inbegrip van de overige looncomponenten zoals bepaald in artikel 13 van deze voorwaarden en de andere schriftelijke prijsafspraken, en met inbegrip van de toepasselijke btw. Voor bijzondere werkzaamheden (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, enz.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker terzake toepasselijke wet en/of CAO. De aldus te betalen loontoeslag wordt aan de gebruiker gefactureerd met dezelfde coëfficiënt als de coëfficiënt die toegepast wordt op het basisloon van de uitzendkracht of als de coëfficiënt die gebruikt wordt voor de berekening van het tarief. Naar aanleiding van de dimona wordt een forfaitair bedrag per gewerkt uur op de facturen vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Alle klachten betreffende de facturen moeten Synergie binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
 3. De facturen van Synergie zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque worden de kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een vertragingsrente die gelijk is aan de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is bij niet-betaling van de factuur een maand na de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro. De wissels van Synergie brengen hierin geen enkele afwijking mee en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen zodra Synergie moet overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen ten laste van de gebruiker. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de rsz of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de gebruiker, vervallen de door Synergie toegekende betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs de facturen die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar. De uitzendkracht is niet gemachtigd facturen te innen. In geval van niet-betaling van de factuur(en) binnen de vervaltermijn stuurt Synergie via allerlei geschikte middelen (brief, e-mail, enz.) een aanmaningsbericht(en) naar de ingebreke blijvende klant. Deze herinneringen geven aanleiding tot de aanrekening van forfaitaire administratiekosten.

Afwerving / eenzijdige verbreking

 1. In geval van voortijdige afwerving geldt het volgende. Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van vier maanden terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van het uitzendbedrijf, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, moet de gebruiker aan het uitzendbedrijf, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen dat gelijk is aan 20% van het brutojaarloon van de betrokken uitzendkracht. Synergie behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te eisen als het kan bewijzen dat de schade die het geleden heeft, de bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen vier maanden verstreken zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbedrijf op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht wordt verstaan:
  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht
  • het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (onder andere een ander uitzendbureau)
  • het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht in dienst genomen heeft
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde tot dezelfde groep behoren, moeder- of dochtervennootschap van elkaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II, hoofdstuk II van het Vennootschapswetboek.
  Onder uitzendkracht wordt verstaan:
  • de door het uitzendbedrijf geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker
  • de kandidaat-uitzendkracht die door het uitzendbedrijf werd voorgesteld aan de gebruiker.
  Onder brutojaarloon van de uitzendkracht wordt verstaan:
  • indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: het laatst geldende bruto-uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal werkuren per week x 4,33 x 13,92
  • indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende brutoloon (met als minimum de loonschalen van het Paritair Comité van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal werkuren per week x 4,33 x 13,92.
  • Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige afwerving, geldt het volgende. Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek moet de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt, aan Synergie een forfaitaire schadevergoeding betalen die gelijk is aan de som van de facturen die Synergie opgemaakt zou hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de gebruiker en Synergie als gevolg van de niet-naleving door de gebruiker van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of als gevolg van foutieve inlichtingen die door de gebruiker verstrekt worden bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. Synergie behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.

Algemene voorwaarden werving en selectie

Algemeen

 1. De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, elk dienstverleningsvoorstel of enig andere vorm van overeenkomst gesloten tussen Synergie Careers, divisie van Synergie Belgium nv (hierna genoemd Synergie) en de opdrachtgever. Afwijkingen en/of andersluidende bedingen gelden enkel voor zover ze door Synergie schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, namelijk het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, inclusief de CAO nr. 38 betreffende werving en selectie, evenals de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, evenals de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachten zijn enkel definitief na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaardingen door beide partijen.
 2. De kosten voor het plaatsen van advertenties komen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever. Eventuele ramingen aangaande het honorarium en de kosten zijn louter indicatief en geenszins bindend.
 3. De eventuele bepaalde termijnen voor de uitvoering van een opdracht zijn slechts benaderend en geenszins bindend, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. De overschrijding van de indicatieve termijnen geeft geen recht op enige schadevergoeding of niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verbintenissen uit deze of enige andere verbintenis.
 4. De opdrachtgever is gehouden Synergie tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
 5. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Synergie is voorgedragen, en met de bij deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat de opdrachtgever gehouden is aan Synergie binnen een redelijke termijn nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden, een verslag van dit gesprek te verstrekken.

Persoonlijkheidstesten

 1. Indien er persoonlijkheidsonderzoeken worden uitgevoerd, gebeuren deze conform het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest. Persoonlijkheidsonderzoeken met een beroepsmatige inslag: de rapportering over de geschiktheid van de kandidaat inzake persoonlijkheidsaspecten steunt op het gebruik van beroepsmatige vragenlijsten en wordt uitgevoerd door één van onze consultants, hiervoor opgeleid en onder verantwoordelijkheid van een psycholoog. Persoonlijkheidsonderzoeken via gestandaardiseerde en computergestuurde interpretatie en rapportering: indien van toepassing worden deze rapporten met behulp van het systeem en op basis van de test, nader vermeld in het desbetreffende rapport. Dit steeds voor het bureau Synergie, dat opgeleid is om de afname van de test te verzorgen. Persoonlijkheidsindrukken m.b.v. interviews of observatie, dus zonder behulp van testen: de uitspraken over de geschiktheid van de persoon zijn gebaseerd op indrukken verzameld tijdens het interview en/of observatie en op ervaringskennis; zijn geen uitspraken gebaseerd op het gebruik van psychodiagnostische methoden. Elk rapport gestaafd met één van bovengenoemde persoonlijkheidsonderzoeken en/of persoonlijkheidsindrukken vermeldt steeds de naam van de uitvoerende consultant.

Aansprakelijkheid

 1. Synergie is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor de totstandkoming van de overeenkomsten. Om die reden kan geen garantie worden gegeven omtrent het resultaat van de opdracht.
 2. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Synergie zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Synergie is niet aansprakelijk als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij Synergie aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en selectie. Eventuele aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot maximaal de voor die opdracht ontvangen vergoeding.
 3. Synergie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die door haar aangebracht zijn.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Synergie tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

Afwerving

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Synergie niet toegestaan, om gedurende één jaar:
  • na het eindigen van een opdracht een kandidaat welke door Synergie is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen;
  • kandidaten opgenomen in de overgemaakte shortlist;
  • of actief door Synergie aangeboden kandidaten;
  rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te laten gaan of direct of indirect te werk te stellen. Voorgaande geldt ongeacht de functie waarin de betrokken kandidaat (kandidaten) wordt tewerkgesteld. Indien de opdrachtgever bovenvermelde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Synergie verschuldigd van 1 jaar brutoloon dat de kandidaat bij de opdrachtgever in kwestie zou verdienen mocht hij er tewerkgesteld zijn.

De bepalingen omtrent facturatie (punt 23 en 24) en de bevoegde rechtbank bij betwistingen ( punt 5 ) van de algemene voorwaarden leveren van diensten zijn ook hier van toepassing.